Letter Logos
+ Airplane Tail

List of Logos

Emptyleg

Iberia

Alitalia

Aeroman