Letter Logos
+ Airplane Tail

List of Logos

Iberia

Alitalia

Aeroman